TERMA DAN SYARAT

Laman web ini dan semua halaman web dalam laman web ini (secara kolektif, “Laman Web”) disediakan oleh Tobib Lee Solution yang berada di bawah syarikat bernama Global Tee Concept Sdn.Bhd.(Selepas ini dirujuk sebagai GTC). Penggunaan Laman Web adalah tertakluk kepada terma dan syarat berikut. SILA BACA PERJANJIAN INI DENGAN TELITI KERANA IA MENGAWAL PENGGUNAAN LAMAN WEB INI ANDA.

PERJANJIAN

Ini ialah Perjanjian antara anda dan/atau semua orang yang berkaitan yang anda dakwa mewakili dan untuk tujuan Perjanjian ini, “orang” termasuk orang asli dan apa-apa jenis entiti yang diperbadankan atau tidak diperbadankan dan GTC mengenai akses anda kepada dan penggunaan laman web ini dan semua kandungan, maklumat, produk dan perkhidmatan yang tersedia di atau melalui Laman Web.

PENERIMAAN PERJANJIAN INI

Dengan Menggunakan Laman Web Ini Anda Bersetuju Untuk Mematuhi Dan Terikat Dengan Terma Dan Syarat Penggunaan Berikut, Yang Mentadbir Hubungan GTC Dengan Anda Berkaitan Dengan Laman Web Ini.

 

PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN LAMAN WEB YANG DIBENARKAN

Laman Web (termasuk semua kandungan, pengepala halaman, grafik tersuai, ikon butang dan skrip dan persembahan, susunan, penyelarasan, peningkatan dan pemilihan maklumat tersebut dan lain-lain dalam bentuk teks, grafik, video dan audio, imej, ikon, perisian reka bentuk, aplikasi, data dan elemen lain yang terdapat pada atau melalui Laman Web) adalah hak milik GTC (kecuali dinyatakan sebaliknya) dan dilindungi oleh undang-undang Harta Intelek di Malaysia. Penggunaan Laman Web oleh anda tidak memindahkan kepada anda sebarang pemilikan atau hak dalam Laman Web atau kandungannya. Laman Web disediakan untuk anda untuk kegunaan peribadi anda yang sah sahaja. Anda boleh menggunakan Laman Web hanya dengan cara yang diterangkan dengan jelas dalam Perjanjian dan tertakluk kepada semua undang-undang yang berkenaan. Menggunakan Laman Web untuk sebarang tujuan lain atau dengan cara lain adalah dilarang sama sekali.

PENGGUNAAN MAKLUMAT

Tertakluk kepada mana-mana Perjanjian Lesen antara Anda dan GTC, tanpa kebenaran bertulis nyata kami terlebih dahulu,

Anda Tidak Mesti Menggunakan Laman Web Kami Dalam Sebarang Cara Yang Menyebabkan, Atau Boleh Menyebabkan, Kerosakan Pada Laman Web Atau Kemerosotan Ketersediaan Atau Kebolehcapaian Laman Web; Atau Dengan Sebarang Cara Yang Melanggar Undang-Undang, Tidak Sah, Menipu Atau Memudaratkan, Atau Berkaitan Dengan Mana-mana Tujuan Atau Aktiviti Yang Haram, Penipuan Atau Memudaratkan.

 

URUSAN DAN TANGGUNGJAWAB PELANGGAN

 1. Semua maklumat yang anda berikan melalui Laman Web, termasuk pendaftaran, maklumat (nama dan alamat e-mel), maklumat pembayaran (nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh), dan maklumat berkaitan transaksi mestilah benar, tepat, terkini dan lengkap. Kami akan bergantung pada maklumat yang anda berikan. Dengan memberikan maklumat dan data sedemikian tentang diri anda (“Data Peribadi”), anda dengan ini membenarkan pemprosesan Data Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi GTC. Anda akan bertanggungjawab dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk apa-apa dan semua kehilangan, kerosakan dan kos tambahan yang anda, GTC atau mana-mana orang lain mungkin ditanggung akibat penyerahan sebarang maklumat palsu, tidak betul atau tidak lengkap anda.
 2. Anda tidak boleh, dan tidak boleh cuba untuk menyahkompilasi, membuat kejuruteraan balik, menterjemah, menukar, menyesuaikan, mengubah, mengubah suai, meningkatkan, menambah, memadam atau dalam apa-apa cara mengganggu, atau mendapatkan akses kepada, mana-mana bahagian Laman Web atau mana-mana Tapak Internet atau mana-mana perisian yang terkandung di dalamnya.
 3. Anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat dan sebarang prosedur keselamatan yang dinyatakan di dalamnya.
 4. Sebaik sahaja Anda telah log masuk ke Laman Web, Anda tidak boleh meninggalkan terminal internet dari mana Anda telah mengakses Laman Web pada bila-bila masa; atau biarkan orang lain menggunakan terminal internet sehingga Anda telah log keluar dari Laman Web. Anda akan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa dia telah log keluar dari Laman Web pada akhir mana-mana sesi.

HAK CIPTA

 1. Teks, imej dan bahan lain yang terkandung atau dipaparkan pada mana-mana penerbitan, produk, perkhidmatan, laporan, e-mel atau tapak web GTC adalah syarikat proprietari dalam GTC, kecuali jika dinyatakan sebaliknya, dan merupakan harta intelek yang berharga.
 2. Tiada bahan daripada mana-mana bahagian mana-mana penerbitan, produk, perkhidmatan, laporan, e-mel atau tapak web GTC boleh dimuat turun, dihantar, disiarkan, dipindahkan, diserahkan, diterbitkan semula atau dalam apa-apa cara lain digunakan atau disebarkan dalam apa jua bentuk kepada mana-mana orang atau entiti , tanpa kebenaran bertulis yang jelas daripada GTC.
 3. Semua pengeluaran semula tanpa kebenaran atau penggunaan lain bahan daripada GTC akan dianggap sebagai pelanggaran sengaja terhadap hak cipta GTC dan hak proprietari dan harta intelek yang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada, hak privasi.
 4. GTC secara nyata menyimpan semua hak yang berkaitan dengan harta inteleknya, termasuk tanpa had hak untuk menyekat pemindahan produk dan perkhidmatannya dan/atau untuk menjejaki penggunaannya, melalui teknologi penjejakan elektronik, dan semua cara lain yang sah, yang kini diketahui atau direka selepas ini.
 5. GTC berhak, tanpa notis lanjut, untuk meneruskan sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang mana-mana dan semua remedi jenayah dan sivil untuk pencabulan haknya.
 6. Pautan ke Laman Web tanpa kebenaran bertulis GTC adalah dilarang sama sekali. GTC boleh mengikut budi bicaranya membatalkan dan membatalkan sebarang kebenaran yang mungkin diberikannya untuk memaut ke Laman Web pada bila-bila masa tanpa sebarang notis dan liabiliti.
 7. Pembingkaian, pencerminan, pengikisan atau perlombongan data Laman Web atau mana-mana kandungannya dalam sebarang bentuk dan dengan apa cara sekalipun adalah dilarang sama sekali. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana teknologi penyemakan imbas atau paparan kolaboratif berkaitan dengan penggunaan Laman Web anda atau untuk menyiarkan siaran tersebut boleh dilihat oleh pengguna Laman Web yang lain.


PENAFIAN DAN HAD LIABILITI

Walaupun GTC akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberikan maklumat yang terkini dan tepat, GTC tidak membuat jaminan atau pernyataan tentang ketepatan maklumat dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan dalam maklumat yang diberikan di Laman Web. Akses anda kepada dan penggunaan Laman Web adalah atas risiko anda sendiri.

Laman Web mungkin mengandungi fakta, pandangan, pendapat, kenyataan dan cadangan individu, entiti atau organisasi pihak ketiga. GTC tidak mewakili, menjamin atau menyokong ketepatan, ketepatan masa atau kebolehpercayaan sebarang nasihat, pendapat, kenyataan atau maklumat lain yang dipaparkan, dimuat naik atau diedarkan melalui Laman Web. Anda hendaklah mengakui dan bersetuju bahawa sebarang pergantungan terhadap pendapat, nasihat, kenyataan atau maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.